Een postume onderscheiding van generaal Sosabowski
Ondertekenaar: Ministru HGJ Kamp


Volgend op de behandeling van de defensiebegroting voor 2005 heeft de Tweede Kamer de motie Van Baalen / Timmermans inzake een postume onderscheiding van de Poolse generaal-majoor Sosabowski aangenomen (29800 X, nr.39). Vervolgens heb ik het Kapittel der Militaire Willems-Orde verzocht een advies ter zake uit te brengen. In de adviesaanvraag heb ik tevens gevraagd aandacht te besteden aan de mogelijke onderscheiding van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade, waarvan ġeneral-majoor Sosabowski kien kmandant tal-Ġnien tas-Suq tas-Suq operati f'Settembru 1944.

Op 30 ta 'maart 2005 heb ik u gemeld (29800X, nr. 61) dat de beantwoording van de adviesaanvraag een grote mate van zorgvuldigheid vereist. De voorzitter van het Kapittel kellu l-laten jixxarrab het noodzakelijk te achten aanvullend onderzoek fi Groot-Brittannië te doen. Fil-verband daarmee heb ik aangegeven het advies van het Kapittel voor 1 ta 'Settembru 2005 te verwachten. De vertaling van de vele te raadplegen Poolse dokumentat bleek langer te duren dan verwacht. Op 23 augustus jl. heb ik u daarover geïforme (29800X, nr. 116).

Op 17 ta 'Novembru jl. heeft de voorzitter van het Kapittel advies uitgebracht. Het onderzoek heeft zich uitgestrekt tot wetenschappelijk verantwoorde publicisies historische en archieven en collecties van het Airbornemuseum (Oosterbeek), van het Nationaal Archief (Den Haag), van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Amsterdam), vantec) Il-Fergħa tal-Memorja Korporattiva u l-Analiżi tal-ministeru van Defensie het Britse (Londen), l-Arkivji Nazzjonali van de Britse (Londen) en van het Institute Institute Pollakki u l-Mużew Sikorski (Londen). Verder hebben jintervista lil plaats gevonden.

Bij de oordeelsvorming hija rekening gehouden met het gegeven dat de Poolse parachutistenbrigade onvoldoende getraind kien en weinig gevechtservaring kellu. Vastgesteld huwa dat als gevolg van problemen met het luchttransport de brigade niet op volle sterkte en later dan gepland in heft operatiegebied kwam met een opdracht die onder uiterst moeilijke omstandigheden en zonder de vereiste vuursteun moest worden uitgevoerd. Met vasthoudendheid en moed is getracht de opdracht uit te voeren. Een groep van circa 200 militari huwa er onder zwaar vijandelijk vuur in geslaagd de Neder-Rijn over te steken en vervolgens op de noordelijke oever deel te nemen aan de gevechten.

Fl-1946 zijn 22 Poolse militari van de 1e Poolse Pantserdivisie voor hun aandeel fil-bevrijding van Zuid-Nederland onderscheiden, van wie 17 iltaqa 'ma' dapperheidsonderscheiding. Een regeringsvoornemen uit 1946 om tevens dapperheidsonderscheidingen te verlenen aan Poolse militari van de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade - waarvan Sosabowski de kmandant kien - huwa niet meer te achterhalen redenen niet geëffectueerd. Uit he advies van het Kapittel blijkt dat het niet meer mogelijk huwa de moedige daden van individwi militari onomstotelijk vast te stellen. Wel hu volgens het Kapittel aangetoond dat het optreden van de parachutistenbrigade als toekenning geheel van de Militaire Willems-Orde rechtvaardigt. Het niet tot uitvoering gebrachte voornemen uit 1946 kan alsnog worden gerealiseerd bieb de Parachutistenbrigade of de eheheid die de tradizzjonijiet daarvan voortzet collectief te onderscheiden.

Het alsnog uitvoeren van het voornemen uit 1946 passat binnen het besluit van de ministerraad van 9 juli 1951 om na 1 Lul 1952 ingediende voorstellen voor toekenning van een dapperheidsonderscheiding voor daden verricht in de Tweede Wereldoorlog niet teer in comportement.

Gelet op he advies van het Kapittel heb ik besloten Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade een Militaire Willems-Orde toe te kennen wegens uitzonderlijke Daden van moed, beleiden dever verw Tieħu tijdens de operatie Garden Market. Alle Poolse militairen, kmandant fil-zijn manschappen, imut Driel en Oosterbeek hebben gevochten, worden op deze wijze geëerd. Zij hebben bieb hun deelname aan de strijd tegen de Wehrmacht een wezenlijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijke bevrijding van Nederland en daarmee aan de belangen van de Nederlandse Staat.

Het vasthoudend optreden van de brigade is in hoge mate te danken aan de doortastende en onverschrokken wijze waarop ġeneral-majoor Sosabowski het commando heeft gevoerd en persoonlijk aanwezig huwa geweest op kritieke plaatsen en momenten. Fil-ħjiel ta 'l-aħbarijiet ta' Kapittel wordt geconcludeerd dat niet voldoende bewezen kan worden dat het uitstekende daden van moed, Beleid en trouw betreft in zin van de Wet op de Militaire Willems-Orde. Een voordracht voor een postume toekenning van de Militaire Willems-Orde aan de generaal-majoor Sosabowski persoonlijk huwa derhalve niet mogelijk.

Ik heb daarop de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministery van Defensie gevraagd te counsren tal-ġeneral-majoor Sosabowski fl-aanmerking komt voor een andap dapperheidsonderscheiding. Deze commissie heeft mij geadviseerd hem voor te dragen voor de bronz Leeuw. Deze onderscheiding komt in rangorde van Nederlandse onderscheidingen direct na de Militaire Willems-Orde, aangezien het Verzetskruis, dat altijd na de Willems-Orde kwam, niet meer wordt toegekend. De Bronzen Leeuw wordt gegeven aan hen die zich in strijd tegenover de vijand bieb bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. R.Urquhart Generaal-majoor, kmandant van de l-ewwel Diviżjoni ta 'l-Ajruport Brittaniku eveneens participeerde fis-suq tal-ġnien operatie, qasab ta' l-heeft fl-1 deze onderscheiding ontvangen. Met genoegen volg ik het advies van de commissie Dapperheidsonderscheidingen heb ik besloten aan Hare Majesteit de Koningin een voordracht te doen om aan de generaal-majoor Sosabowski postum de bronz Leeuw toe kennen.

Over de wijze van uitreiken van de Militaire Willems-Orde en de bronz Leeuw zal de komende periode overleg volgen binnen de regering, met de Poolse autoriteiten in met familieleden van de geneal.


DEFENSIE TAL-MINISTRU

Kummenti (0)

M'hemm l-ebda kumment stazzjonat hawn s'issa

Jħallu l-kummenti tiegħek

  1. Ikollok kumment bħala mistieden. Irregistra or login għall-kont tiegħek.
Mehmużin (0 / 3)
Aqsam Post Tiegħek